Vandaag lanceren TNO, VITO en de Green Chemistry Campus Biorizon >> The Way to Aromatics. Dit Shared Research Center speelt in op het verwachte groeiende tekort aan aromaten uit de petrochemische industrie en op de breed gedragen ambitie om de chemische industrie te vergroenen. Recent heeft Biorizon € 2,5 miljoen startkapitaal verworven waardoor het onderzoek naar innovatieve technologieën om aromaten uit agro-reststromen te ontwikkelen, van start kon gaan.

Homepage Biorizon

Biorizon heeft de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot een van de top Centers van de wereld op het gebied van biobased aromaten. Op dit moment trekt Biorizon de belangstelling van bedrijven die zich bezig houden met biomassa, conversie, installaties en eindproducten om zich aan te sluiten bij dit Shared Research Center. Dit gaat om zowel wereldspelers als MKB’ers.

“De initiële focus van Biorizon ligt op de technologische ontwikkeling voor de productie van biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Op termijn kunnen deelnemende bedrijven labexperimenten, demo-schaal proeven van geselecteerde technologieën en een uitgebreide kennis en patent portfolio van innovatieve procesroutes en nieuwe producten verwachten”, zegt Florian Graichen van VITO.

De behoefte aan biobased aromaten vanuit de industrie

Aromaten maken een belangrijk deel uit van onze hedendaagse chemische bouwstenen. Niet alleen om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. De markt voor aromaten groeit 5 tot 10% per jaar. Op dit moment worden vrijwel alle aromatische bouwstenen uit fossiele olie gehaald, terwijl deze grondstof steeds schaarser wordt. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de huidige aromatische bouwstenen uit de petrochemische industrie vervangt door een alternatieve grondstof. Schaliegas en schalieolie zijn snel opkomende alternatieven, maar in tegenstelling tot fossiele olie en nafta ontbreken aromatische verbindingen hierin.

Gezien de wereldwijde, maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot CO2-emissies, vervuiling, klimaatverandering en een tekort aan bruikbare fossiele oliereserves, is het urgent dat er snel nieuwe, biobased productieroutes worden gerealiseerd. Op deze manier worden zowel de ecologische als de economische uitdagingen van zowel de maatschappij als de chemische sector geadresseerd. Biorizon steunt de industrie door het ontwikkelen van nieuwe technologieën om aromaten te creëren uit agro-reststromen.

Initiatiefnemers: TNO, VITO & Green Chemistry Campus

Voor de initiatiefnemers -TNO, VITO en de Green Chemistry Campus- vormt Biorizon een unieke kans om de benodigde innovatie te versnellen en zo bij te dragen aan zowel de totstandkoming van de biobased economy als aan het succes van de industrie. Biorizon past dan ook perfect in de COCI-status die de VNCI de Green Chemistry Campus heeft toegekend: een Centrum voor Open Chemische Innovatie. TNO en VITO, die beide jarenlange ervaring hebben met deze manier van samenwerken, voeren in samenspraak met de deelnemende bedrijven het onderzoek uit. TNO en VITO zetten daarbij hun kennis en ervaring in op het gebied van biomassa, biotech, chemie, procestechnologie en toepassingen.

Grensoverschrijdend: van Biobased Delta via Biobase-Europe naar ARRR

Biorizon houdt niet op bij de landsgrenzen van België of Nederland. Willem Sederel, Directeur Biobased Delta waarbinnen Biorizon is gevestigd: “Het focuspunt ligt nu in de Biobased Delta: het samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. Onder de noemer ‘Agro meets Chemistry’ wordt gewerkt aan het verwaarden van agro-reststromen in biobased innovaties. Ook Biobase-Europe (Gent-Terneuzen) wordt betrokken en op termijn willen we onze gezamenlijke activiteiten bundelen en clusteren binnen het grootste chemische cluster in de wereld, ARRR (Antwerp-Rotterdam-Rhein-Ruhr). Dit past perfect in de Europese politiek die regio’s wil versterken volgens het principe van ‘smart specialisation'”.

€2,5 miljoen startkapitaal

Biorizon is medegefinancierd door TNO, VITO, NV REWIN West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de Green Chemistry Campus. Daarnaast heeft Biorizon afgelopen maand een subsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant, een van de partners van de Green Chemistry Campus, heeft Biorizon begeleid bij de OP-Zuid subsidieaanvraag. Het onderzoeksprogramma van Biorizon komt voort uit een technologische roadmap die in samenwerking met de partners en het bedrijfsleven tot stand is gekomen. REAP (Regionaal Economisch Actie Programma) en de Provincie Noord-Brabant hebben deze roadmap mede gefinancierd.

Biorizon

Biorizon, dat eerder ‘Shared Research Center Biobased Aromatics’ werd genoemd, is een grensoverschrijdend initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus en maakt deel uit van de Biobased Delta. De focus van Biorizon ligt op de technologische ontwikkeling voor de productie van biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Biorizon heeft de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot een van de top Centers van de wereld. http://www.biorizon.eu

TNO

TNO is een onafhankelijke research organisatie die op basis van haar expertise en innovaties een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. http://www.tno.nl

VITO

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. http://www.vito.be

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus, gevestigd op het terrein van SABIC Innovative Plastics in Bergen op Zoom, is een incubator waar bedrijven hun biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie versnellen. De campus is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bergen op Zoom en NV REWIN West-Brabant.http://www.greenchemistrycampus.nl

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en de steden Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Voor de uitvoering van het OP-Zuid is 186 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naar verwachting zal de totale investeringsimpuls van het OP-Zuid 660 miljoen euro bedragen in de periode 2007-2013. OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland. Met de subsidieprojecten wordt op grote schaal invulling gegeven aan de regionale ambitie om Zuid-Nederland verder te versterken tot een Europese toptechnologische regio. http://www.op-zuid.nl

 

In opdracht van TNO verzorgt MOLCOM Communicatieadvies de marketing & communicatie van Biorizon. Waaronder: coördinatie ontwikkeling huisstijl, strategisch, internationaal marketingcommunicatieplan, stakeholdermapping & -management & PR.